Album Quang Dương.

Album Quang Dương.

- Hình ảnh lắp đặt sản phẩm
- Hình ảnh nghiệm thu hiệu quả sản phẩm.
- Hình ảnh hoạt động công ty.

Biên bản ĐGHQ và nhận xét khách hàng

Dưới đây là các biên bản đánh giá hiệu quả hoạt động của thiết bị khử cặn điện tử SOFPAC trong thời gian qua 
Download file:

- Biên bản đánh Giá Hiệu quả với  Nồi hơi                     (Tại đây)
- Biên bản đánh Giá Hiệu quả với Giàn ngưng              (Tại đây)
- Biên bản đánh Giá Hiệu quả với CHILLER                  (Tại đây)
- Biên bản đánh Giá Hiệu quả với Các ngành đặc thù   (Tại đây)


Hình ảnh khác: